CC2540F256RHAR,icmoto-电子元器件垂直搜索平台,快速搜索找料 精准采购流量
TI(德州)
商品类别:无线收发芯片,商品编号:F07-00016,封装规格:QFN40_6X6X05P,商品毛重:0.000010kg
 • 1+
 • 10+
 • 30+
 • 100+
 • ¥12.3156
 • ¥9.8208
 • ¥9.3258
 • ¥8.8209
 • 685 uicmall
  友进芯城
  Texas Instruments
  Bluetooth v4.0 (BLE) SMART SOC Class II USB 1Mbps 40-Pin VQFN EP T/R
 • 1+
 • ¥19.03891
 • $2.3535
 • 12500 香港:6~12个工作日,国内:8~14个工作日 allchips
  硬之城
  Texas Instruments
  Bluetooth v4.0 (BLE) SMART SOC Class II USB 1Mbps 40-Pin VQFN EP T/R
 • 1+
 • ¥19.93603
 • $2.3535
 • 12500 大陆6~12个工作日,香港6~12个工作日 海外代购
  硬之城
  TEXAS INSTRUMENTS
  Bluetooth v4.0 (BLE) SMART SOC Class II USB 1Mbps 40-Pin VQFN EP T/R
 • 1+
 • ¥24.7121
 • $3.0147
 • 12500 国内:8-14,香港:6-12 Verical
  云汉芯城
  Texas Instruments
 • 1+
 • 10+
 • 100+
 • 250+
 • 500+
 • 1000+
 • 2500+
 • 5000+
 • 10000+
 • ¥36.43
 • ¥30.93
 • ¥23.75
 • ¥20.71
 • ¥20.32
 • ¥20.32
 • ¥19.92
 • ¥18.46
 • ¥18.03
 • $4.4361
 • $3.766
 • $2.8928
 • $2.5222
 • $2.4741
 • $2.4741
 • $2.4261
 • $2.2474
 • $2.1959
 • 2176 香港:4-5,国内:7-10 mouser
  icgoo
  TEXAS INSTRUMENTS
  Bluetooth v4.0 (BLE) SMART SOC Class II USB 1Mbps 40-Pin VQFN EP T/R
 • 1+
 • 10+
 • 25+
 • 100+
 • 250+
 • 500+
 • 1000+
 • ¥36.5804
 • ¥31.6044
 • ¥28.4488
 • ¥25.6031
 • ¥23.0436
 • ¥20.7384
 • ¥20.7305
 • $4.4179
 • $3.817
 • $3.4358
 • $3.0922
 • $2.783
 • $2.5046
 • $2.5037
 • 1003 国内:5-11,香港:4-9 Arrow
  云汉芯城
  Texas Instruments
  RF Microcontrollers - MCU RF Bluetooth SMART SOC with USB BLE
 • 1+
 • 10+
 • 100+
 • 250+
 • 500+
 • 1000+
 • 2500+
 • ¥37.30586
 • ¥31.73063
 • ¥27.46317
 • ¥25.81125
 • ¥23.26454
 • ¥19.61655
 • ¥18.65293
 • $5.42
 • $4.61
 • $3.99
 • $3.75
 • $3.38
 • $2.85
 • $2.71
 • 2542 Mouser Electronics
  贸泽电子
  Texas
 • 1+
 • 10+
 • 100+
 • 250+
 • 500+
 • 1000+
 • 2500+
 • 5000+
 • 10000+
 • ¥38.4627
 • ¥32.6892
 • ¥28.3795
 • ¥26.5905
 • ¥23.9884
 • ¥20.2478
 • ¥19.272
 • ¥17.727
 • ¥17.3204
 • $4.73
 • $4.02
 • $3.49
 • $3.27
 • $2.95
 • $2.49
 • $2.37
 • $2.18
 • $2.13
 • 2150 香港:4-7,大陆:5-9 mouser
  华强芯城
  TEXAS INSTRUMENTS
  RF微控制器- MCU RF Bluetooth SMART SOC with USB BLE
 • 1+
 • 10+
 • 100+
 • 250+
 • 500+
 • 1000+
 • 2500+
 • 5000+
 • 10000+
 • ¥39.0069
 • ¥33.1517
 • ¥28.781
 • ¥26.9667
 • ¥24.5735
 • ¥20.7417
 • ¥19.7421
 • ¥18.1594
 • ¥17.7429
 • $4.6827
 • $3.9798
 • $3.4551
 • $3.2373
 • $2.95
 • $2.49
 • $2.37
 • $2.18
 • $2.13
 • 2150 国内:5-9,香港:4-7 Mouser
  云汉芯城
  Texas Instruments
 • 1+
 • 10+
 • 25+
 • 100+
 • 250+
 • 500+
 • 1000+
 • ¥44.1
 • ¥39.69
 • ¥36.01
 • ¥32.34
 • ¥29.4
 • ¥25.72
 • ¥22.05
 • $5.37
 • $4.833
 • $4.3856
 • $3.938
 • $3.58
 • $3.1325
 • $2.685
 • 6271 香港:4-5,国内:7-10 digikey
  icgoo
 • 客服
 • 电话
 • 微信