L293B,icmoto-电子元器件垂直搜索平台,快速搜索找料 精准采购流量
ST
 • 1+
 • ¥14.3754
 • $1.785
 • 158 香港:4-10,国内:5-12 future
  华强芯城
  STMICROELECTRONICS
 • 1+
 • ¥14.66
 • $1.7857
 • 158 香港:5-7,国内:7-10 future
  icgoo
  Future Technology Devices International
  L293B Series 36 V 2 A Quad High and Low Side 2 A 36 V Push - Pull Driver- DIP-16
 • 1+
 • ¥14.8239
 • $1.75
 • 158 大陆8-10周,香港8-10周 海外代购
  硬之城
  STMicroelectronics
  4-Channel Motor Driver 24V PDIP16, Each
 • 1+
 • 10+
 • 50+
 • 150+
 • 500+
 • ¥22.68
 • ¥21.08
 • ¥20.66
 • ¥20.25
 • ¥19.85
 • 541 RS-components
  欧时
  ST
 • 1+
 • 10+
 • 25+
 • 500+
 • 1000+
 • 2500+
 • 5000+
 • ¥25.465
 • ¥17.5791
 • ¥17.1684
 • ¥15.854
 • ¥15.0326
 • ¥14.4576
 • ¥14.4576
 • $3.162
 • $2.1828
 • $2.1318
 • $1.9686
 • $1.8666
 • $1.7952
 • $1.7952
 • 25 香港:4-10,国内:5-12 onlinecomponents
  华强芯城
  ST
 • 1+
 • 10+
 • 25+
 • 500+
 • 1000+
 • 2500+
 • 5000+
 • ¥25.5236
 • ¥17.6195
 • ¥17.2078
 • ¥15.8905
 • ¥15.0672
 • ¥14.4908
 • ¥14.4908
 • $3.162
 • $2.1828
 • $2.1318
 • $1.9686
 • $1.8666
 • $1.7952
 • $1.7952
 • 25 香港:4-10,国内:5-15 master
  华强芯城
  ST Microelectronics
  Driver; half bridge; 1A; Channels:4; DIP16
 • 1+
 • 3+
 • 10+
 • 25+
 • ¥25.6564
 • ¥24.7401
 • ¥21.9079
 • ¥18.8258
 • $3.08
 • $2.97
 • $2.63
 • $2.26
 • 80 国内:7-14,香港:5-12 TME
  云汉芯城
  STMicroelectronics
 • 1+
 • 10+
 • 100+
 • 250+
 • 500+
 • 1000+
 • 2500+
 • 5000+
 • 10000+
 • ¥28.28
 • ¥23.99
 • ¥19.3
 • ¥16.86
 • ¥15.94
 • ¥15.78
 • ¥15.58
 • ¥14.31
 • ¥14.05
 • $3.4443
 • $2.9216
 • $2.3505
 • $2.0526
 • $1.9406
 • $1.922
 • $1.8969
 • $1.7423
 • $1.7113
 • 2117 香港:4-5,国内:7-10 mouser
  icgoo
  STMicroelectronics
 • 1+
 • 10+
 • 50+
 • 150+
 • 500+
 • ¥30.11
 • ¥29.43
 • ¥24.73
 • ¥24.16
 • ¥23.59
 • $3.667
 • $3.5834
 • $3.0117
 • $2.942
 • $2.8723
 • 0 香港:5-10,国内:8-12 rs
  icgoo
  ST
 • 1+
 • 10+
 • 100+
 • 250+
 • 500+
 • 1000+
 • 2500+
 • 5000+
 • ¥30.1473
 • ¥25.6293
 • ¥22.2614
 • ¥21.1113
 • ¥18.8934
 • ¥15.854
 • ¥15.1147
 • ¥13.8826
 • $3.7434
 • $3.1824
 • $2.7642
 • $2.6214
 • $2.346
 • $1.9686
 • $1.8768
 • $1.7238
 • 2114 香港:4-7,大陆:5-9 mouser
  华强芯城
 • 客服
 • 电话
 • 微信