QAMI5107NYB,icmoto-电子元器件垂直搜索平台,快速搜索找料 精准采购流量
STMicroelectronics
描述:--,批次:--
 • 1+
 • ¥52.2558
 • $6.5681
 • 5400 香港:6-12,国内:8-14 Verical
  猎芯网
  STMicroelectronics
 • 1+
 • ¥53.94
 • $6.5681
 • 5400 香港:7-10,国内:10-12 verical
  icgoo
  STMICRO
 • 1+
 • ¥53.9538
 • $6.6995
 • 5400 香港:4-11,国内:5-15 verical
  华强芯城
  STMICRO
 • 1+
 • ¥54.7591
 • $6.6995
 • 5400 香港:4-10,国内:5-12 arrow
  华强芯城
  STMicroelectronics
  MULTIMEDIA MISC
 • 360+
 • 540+
 • ¥44.748
 • ¥41.914
 • 5400 国内:3-5 Oneic
  芯天下
  STMICROELECTRONICS
  Low-cost QAM demodulator and MPEG2 decoder SOC for set-top boxes
 • 360+
 • ¥48.9849
 • 5400 国内:3-5 Oneic
  芯天下
  STMicroelectronics
 • 360+
 • 540+
 • ¥50.5193
 • ¥47.3978
 • $6.273
 • $5.8854
 • 5400 香港:4-11,国内:5-15 chip1stop
  华强芯城
  STMicroelectronics
  MULTIMEDIA MISC
 • 9999999+
 • ¥45.1419
 • $6.5681
 • 5400 Verical
  Verical
  STMICRO
  批号:15+,封装:BGA64
 • 3240 深圳市科明隆电子有限公司
  深圳市科明隆电子有限公司
  ST
  批号:1213+,封装:BGA64
 • 14400 深圳市新亚洲电子市场亿基电子经营部
  深圳市新亚洲电子市场亿基电子经营部
 • 客服
 • 电话
 • 微信